AKTUALNOŚCI

 
 
Informacja dla właścicieli lokali w sprawie gminnego systemu gospodarowania odpadami
18.04.2013

 
Od 1 lipca 2013 r. zostanie wdrożony gminny system gospodarowania odpadami zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391). Za odbiór i gospodarowanie odpadami odpowiedzialna będzie Gmina, która w drodze przetargu wyłoni podmiot realizujący zadania w tym zakresie.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenie w niej wysokości tejże opłaty zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XL/350/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W celu umożliwienia właścicielowi nieruchomości złożenia deklaracji, osoby zajmujące lokale, są zobowiązane do niezwłocznego wypełnienia i przesłania do właściwego Biura Obsługi Klienta, stosownego oświadczenia o ilości osób zamieszkujących w lokalu, a w przypadku lokali użytkowych (położonych w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne), stosownego oświadczenia o ilości osób korzystających z pojemników na odpady. 

PLIKI DO POBRANIA:

  


 


     |  do góry  |