INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  
Jednym z zadań Gminy jest pomoc osobom o niskich dochodach oraz osobom ubogim. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wydatków związanych z kosztami utrzymania lokalu mieszkalnego poprzez przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, a zatem zarówno najemcy lokali, jak również właściciele lokali mogą ubiegać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego, spełniając jednakże określone ustawowo wymogi.

Kryteria przyznania

 1. posiadanie dochodu nie przekraczającego 125% najniższej emerytury brutto, to jest 1.375,00 zł. (na jedną osobę w rodzinie) i 175% najniższej emerytury brutto (dla osoby samotnej), tj. 1. 925,00 zł. Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100,00 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należy dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 2. posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (UWAGA: dodatek mieszkaniowy przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),
 3. powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:
 • dla 1 osoby - 45,5 m2
 • dla 2 osób - 52,0 m2
 • dla 3 osób - 58,5 m2
 • dla 4 osób - 71,5 m2
 • dla 5 osób - 84,5 m2
 • dla 6 osób - 91,0 m2
  dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5m2.

Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 19,5m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje:

 1. osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (niezbędne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza);
 2. osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim.

 

Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami:

 1. ostatni rachunek za energię elektryczną,
 2. ostatni rachunek za wodę (jeżeli opłacana jest bezpośrednio u dostawcy),
 3. wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy, to jest dochody osiągnięte w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Osoby bez dochodów winny zgłosić się osobiście celem złożenia oświadczenia.

Informacje dodatkowe

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy,
 2. dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie złożenia wniosku,
 3. bezwzględnie należy pamiętać o regulowaniu na bieżąco różnicy między czynszem a dodatkiem mieszkaniowym,
 4. MOPS ma prawo do sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać ze strony
www.mops.walbrzych.pl


Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w:
Dziale Dodatków Mieszkaniowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
58-300 Wałbrzych
telefon 74 66-40-818, 74 66-40-819
fax 74 66-40-888

 

 


 


     |  do góry  |