INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Jak nabyć lokal od Gminy Wałbrzych?

  
Warunki nabycia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zostały uregulowane w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXIX/82/04 z dnia 29 września 2004 r. z późn. zm.

Przedmiotem sprzedaży mogą być lokale stanowiące zasób Gminy Wałbrzych, które nie znajdują się w budynkach:

 • wskazanych w ustaleniach planu jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zastrzega przeznaczenie inne niż dotychczas określone,
 • przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu,
 • które jako nieruchomości docelowo przeznaczone są na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem (nieruchomości te zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 1201/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 2011 r. w sprawie utworzenia zasobu lokali socjalnych Gminy Wałbrzych),
 • nowowybudowanych lub po kapitalnym remoncie przez okres 15 lat od daty oddania budynku do eksploatacji, jeżeli stanowią one w całości własność Gminy Wałbrzych.

ponadto wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:

lokale mieszkalne, które;

 • zostały wynajęte na czas określony,
 • zostały oddane w najem za czynsz wolny (z zastrzeżeniem przypadków gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne w nieruchomości, zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy),
 • położone są w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach niemieszkalnych,
 • zostały oddane w najem jako lokale zamienne na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio zajmowanego,
 • tworzą zasób mieszkań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych przy udziale środków finansowych Gminy Wałbrzych.

§ lokale użytkowe, które;

 • wynajmowane są na warunkach preferencyjnych partiom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym oraz innym podmiotom nie prowadzącym działalności zarobkowej,
 • położone są w obiektach użyteczności publicznej.

Czynności związane ze sprzedażą lokalu są podejmowane po złożeniu przez najemcę pisemnej deklaracji wyrażającej wolę nabycia lokalu (wniosku) oraz po wpłaceniu zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

Cena sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej stanowi kwotę równą jego wartości rynkowej, określoną w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego

Sprzedaż lokalu odbywa się z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste lub ze sprzedażą udziału z nim związanego w nieruchomości gruntowej.

 

Jak nabyć lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych może nastąpić w trybie:

bezprzetargowym - na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na dzień złożenia wniosku wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wynikających z posiadanej umowy najmu – na jego wniosek,

przetargowym – wolne lokale mieszkalne, wskazane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, znajdujące się w budynkach, w których rozpoczęto już sprzedaż lokali, a zbycie których uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego

Od cen sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym udzielane są bonifikaty w wysokości:

1. w budynku trzy i więcej lokalowym

 • 75 % przy sprzedaży na raty,
 • 90 % przy sprzedaży za gotówkę,
 • 97 % przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku za gotówkę,
 • 99 % przy sprzedaży za gotówkę lokalu mieszkalnego, którego najemca wstąpił w stosunek najmu po dniu 1 stycznia 2011 r. w wyniku kwalifikacji przyznanej przez Gminę Wałbrzych na wykonanie remontu kapitalnego na koszt przyszłego najemcy.

2. w budynku jedno i dwu lokalowym

 • 50 % przy sprzedaży na raty
 • 80 % przy sprzedaży za gotówkę

Cena lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikat, może być na wniosek nabywcy rozłożona na 5 rocznych rat. Wysokość 1 raty wynosi 20 % ceny lokalu mieszkalnego po zastosowaniu bonifikat i jest uiszczana przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny lokalu mieszkalnego, nie podlega oprocentowaniu.

Pozostałe raty płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego, od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadkach gdy lokal mieszkalny nabyty od gminy:

 • został zbyty przed upływem 5 lat od dnia nabycia – nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej,
 • został wykorzystany w innym celu niż mieszkalny przed upływem 5 lat od dnia nabycia,
 • kwota stanowiąca wartość zwaloryzowanej bonifikaty podlega zwrotowi na rzecz Gminy Wałbrzych.

Pomieszczenie nie będące przedmiotem najmu i samodzielnym lokalem może być sprzedane na rzecz właściciela lokalu przyległego do tego pomieszczenia, na jego wniosek, bez stosowania bonifikat. Cenę sprzedaży ustala się na poziomie wartości wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Jak nabyć lokal użytkowy stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż lokali użytkowych może nastąpić w trybie:

bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat i prowadzi w nim działalność gospodarczą zgodnie z zawartą umową najmu i nie zalega z czynszem i innymi opłatami za lokal użytkowy;

przetargowym – wskazane przez Prezydenta Miasta wolne lokale użytkowe, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

Cena sprzedaży lokalu użytkowego zbywanego w trybie bezprzetargowym może zostać rozłożona na raty.

W przypadku sprzedaży lokali użytkowych na raty, ustaloną cenę sprzedaży lokalu, na wniosek nabywcy rozkłada się na 5 rat. Pierwsza rata w wysokości 20 % ceny lokalu wpłacana jest przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości równej dwukrotnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego od zawarcia umowy sprzedaży. W celu zabezpieczenia nie spłaconej części ceny lokalu, oprocentowania, ewentualnie odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego zostanie ustanowiona hipoteka kaucyjna.

Przedmiotem sprzedaży wg wyżej określonych zasad mogą być również budynki użytkowe, jeżeli są one w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy.

 

Jak nabyć garaż stanowiący własność Gminy?

Sprzedaż garaży może nastąpić w trybie:

bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy,

przetargowym – wolne garaże wskazane przez Prezydenta Miasta, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy.

Garaże wolno stojące, przybudowane lub zespół garażowy nie położone na posesji budynku mieszkalnego mogą zostać sprzedane przy zachowaniu następujących zasad:

 1. sprzedaż następuje po wydzieleniu poszczególnych działek gruntu niezbędnego do racjonalnego funkcjonowania budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie,
 2. garaże będące przedmiotem najmu podlegają sprzedaży na rzecz ich najemców, natomiast garaże wolne podlegają sprzedaży w drodze przetargu.

 

Wolny garaż położony na posesji lub w budynku mieszkalnym, może zostać sprzedany:

 1. w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na tej posesji lub w tym budynku z wyłączeniem postanowień pkt. 2,
 2. w razie nie ustalenia nabywcy w przetargu, o którym mowa w pkt. 1, garaż może być sprzedany również w przetargu, do udziału w którym uprawnieni są właściciele a także najemcy lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na tej posesji lub w tym budynku,
 3. w przypadku nie ustalenia nabywcy w drodze przetargu wg zasad określonych w pkt. 2 garaż może być sprzedany w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Garaż położony na posesji lub w budynku mieszkalnym wynajmowany właścicielowi lokalu mieszkalnego lub użytkowego na tej posesji lub w tym budynku, może być sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz tego najemcy.

W przypadku sprzedaży domu jednorodzinnego, garaż traktowany jest jako pomieszczenie przynależne.

 

 


     |  do góry  |